maandag, 13 februari 2023 09:06

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Vertrouwenspersoon

De WBTR

Het doel van deze Wet (ingangsdatum 1 juli 2022) is om ervoor te zorgen dat de belangen van de vereniging en haar leden voorop staan.

Het Bestuur van onze verenigingen dient daarom een aantal extra maatregelen te treffen.

Het doel van deze extra maatregelen zijn onder andere:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid creëren:
  • Het voorkomen van belangenverstrengeling:
  • Waarborgen van persoonlijke welzijn en veiligheid:
  • Het voorkomen van financieel wanbeheer, zoals het nemen van te grote financiële risico’s.

Hiermee wordt de bestuurdersaansprakelijkheid van verenigingen gelijk gesteld met die van vennootschappen, zoals een BV of een NV.

 

Wat betekent dat voor de leden?

Ook de leden van onze vereniging krijgen te maken met de WBTR.

Goed besturen is ook dat de leden zich prettig voelen bij ons op de vereniging. We willen graag dat iedereen kan meedoen, zich niet buitengesloten voelt. Dat geldt zowel op als naast de baan.

Om dit te bewerkstelligen hebben we gedragscodes geformuleerd waarbij we er vanuit gaan dat eenieder zich hieraan committeert. Klik hier voor de algemene gedragscode bij tennisvereniging Artesia.

Gedragscodes instellen helpen bij het tegengaan van bijvoorbeeld uitsluiting, discriminatie of ongewenst gedrag.

Voor het spelen op de baan hebben we een baanregelement, klik hier om deze te bekijken.

 

Maar mochten leden zich niet prettig voelen of onheus bejegend, dan kunnen zij een klacht indienen.

Hiervoor hebben we een klachtenprocedure opgesteld, zodat leden weten bij wie ze moeten zijn, hoe ze hun klacht kunnen indienen en hoe deze wordt afgewikkeld.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met privacygevoelige aspecten hiervan.

De klacht kan ingediend worden bij het Bestuur (de plaatsvervangend voorzitter) of bij een Vertrouwenspersoon.

 

De Vertrouwenspersoon is "nieuw" in onze vereniging

Waarom een vertrouwenspersoon

Een veilige omgeving hoort vanzelfsprekend te zijn, ook in de sport. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het opstellen van beleid en preventie belangrijk. Wij willen dat je bij onze tennisvereniging Artesia met plezier kan sporten, zonder allerlei nare gedachten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom is er vanuit het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe is zij te bereiken?

Vertrouwenspersoon van tennisvereniging Artesia is Annemarie de Vos.

Annemarie

 

Door het bestuur van tennisvereniging Artesia is mij gevraagd om vertrouwenspersoon voor tennisvereniging Artesia te zijn. Die taak wil ik op mij nemen.

Ik heb vele jaren in de zorg gewerkt als oncologieverpleegkundige en in die functie mensen en hun naasten begeleid in een behandeltraject voor kanker. Voor velen ben ik een luisterend oor geweest. Sinds 1 januari 2023 ben ik met vervroegd pensioen gegaan.

Ik ben al jaren lid van tennisvereniging Artesia en speel ik nog steeds met veel plezier, meestal overdag.

Je kunt mij bereiken via email: of mij aanspreken op de baan.

 

 

Ook in de Algemene Ledenvergadering is de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en de Vertrouwenspersoon behandeld.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn of onduidelijkheden over de wijze waarop tennisvereniging Artesia dit heeft ingericht.

Heb je vragen over de Vertrouwenspersoon of haar werkwijze, mail naar

Heb je vragen over de WBTR en de getroffen maatregelen voor onze vereniging, mail naar